ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

จำนวนคำของลิงก์เนื้อหา

จำนวนคำของลิงก์เนื้อหา

ลิงก์จากบทความหนึ่งพันคำย่อมให้ผลดีกว่าลิงก์จากหน้าบทความที่มีเพียง ไม่กี่สิบคำ
กล่าวเปรียบเทียบคือ หนังสือเล่มหนึ่งมีเนื้อหาข้างในอยู่ 200 หน้า แต่อีกเล่มหนึ่งชื่อเรื่งเดียวกันใกล้เคียงกัน แต่มีเนื่อหาอยู่เพียง 50 หน้า เท่านั้น เราจะพิจารณาเห็นอย่างชัดเจนว่าเนื้อหาจำนวนมากกว่า ย่อมสื่อถึงประสิทธิภาพน้ำหนัก และประโยชน์ที่สูงกว่าอย่างแน่นอน

ที่มา https://support.google.com/webmasters