ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO


การจดทะเบียนโดเมนเนมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง


การจดทะเบียนโดเมนเนมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง


กรณีจดทะเบียน .com , .org , .net, biz, .info, เอกสารที่ต้องใช้คือ บัตรประจำตัวประชาชน ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
กรณีจดทะเบียนของไทย .TH
>> .CO.TH สามารถพิจารณาเอกสารประกอบได้เป็น 2 แบบ
แบบที่ 1 คือ จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อบริษัท ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อบริษัทได้ หนึ่งบริษัทสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น เว้นแต่มีการจดชื่อเครื่องหมายการค้าไว้ อีกชื่อหนึ่ง จึงจะสามารถยื่นจดชื่อเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ได้
เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) กรณี บริษัทในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย ใช้เอกสารประกอบดังนี้
1.หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
2.หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
3.หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ .CO.TH
แบบที่ 2 คือ จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการ
ค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญประเทศไทย
เอกสาร : หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตัวอย่างแบบฟอร์ม เอกสาร
หนังสือรับรองการจดโดเมน.CO.TH
หนังสือรับรองการจดโดเมน.CO.TH(บริคณห์สนธิ)
หนังสือรับรองการจดโดเมน.CO.TH(ภ.พ.01)
หนังสือรับรองการจดโดเมน.CO.TH(ภ.พ.09)
หนังสือรับรองการจดโดเมน.CO.TH(ภ.พ.20)
>> .AC.TH เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .AC.TH กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน
เงื่อนไขในการจดโดเมน .AC.TH
1. ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
2. หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน และเอกสารอนุญาติการจดโดเมน .AC.TH จากผู้บริหาร
ตัวอย่างแบบฟอร์ม เอกสาร
หนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน
หนังสือรับรองการจดโดเมน .AC.TH
>> .GO.TH เอกสารประกอบการยื่นจดคือ หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
ตัวอย่างแบบฟอร์ม เอกสาร
หนังสือรับรองการจดโดเมน.GO.TH
หนังสือรับรองการจดโดเมน.GO.TH(CIO)
>> .IN.TH เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .IN.TH
กรณีจดในนามนิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group
กรณีจดในนามบุคคล สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
>> .MI.TH เอกสารที่ต้องใช้คือ หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้ สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
http://web.schq.mi.th/mi.th
ตัวอย่างแบบฟอร์ม เอกสาร
หนังสือรับรองการจดโดเมน.MI.TH
>> .NET.TH เอกสารที่ต้องใช้คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ตัวอย่างแบบฟอร์ม เอกสาร
หนังสือรับรองการจดโดเมน.NET.TH
>> .OR.TH เอกสารที่ต้องใช้คือ หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรอง
ที่มา https://netway.co.th/


Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top