ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

Title Tag


Title Tag


Title Tag คือ ข้อความที่แสดงบน Title Bar ของบราวเซอร์ เป็นข้อความสำหรับบอกให้ทราบว่าหน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผลอยู่นั้นมีหัวข้อเกี่ยวกับอะไร ข้อความใน Title Tag ควรมีความยาว 60-70 ตัวอักษร และควรหลีกเลี่ยงอักขระพิเศษต่าง ๆ ค่ะ
Meta Description ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดโดยย่อของหน้าเว็บไซต์ที่แสดงผลอยู่ ซึ่งข้อความไม่ควรสั้น หรือ ยาวจนเกินไป และควรสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้านั้น ๆ ความยาวของคำอธิบายไม่ควรเกิน 200 อักษร
Meta Keyword คือ คำค้นที่ใช้43.1 การใช้ meta tag เพื่อให้ข้อมูลแก่ search engine
Meta เป็น tag ที่ใช้สำหรับให้ข้อมูลบางอย่างกับโปรแกรมบางโปรแกรมซึ่งนำไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ที่นิยมใช้กันมากเห็นจะได้แก่การใช้ meta tag สำหรับให้ข้อมูลกับ search engine โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ตัวระบุ "Keywords" และ "Descriptions"
meta tag จะใส่ลงในส่วนหัวของเอกสาร HTML ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะไม่แสดงบนหน้าจอเว็บเบราเซอร์ มันเป็นข้อมูลที่ "ซ่อน" จากสายตาของผู้ชมเว็บเพจ ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นที่สนใจของบรรดา search engine ทั้งหลาย เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำดัชนี สำหรับการค้นข้อมูล ดังนั้นการออกแบบเว็บเพจที่ดีจึงควรใส่ meta tag ไว้ด้วยในทุกหน้าเพื่อให้ search engine ที่เข้ามาสำรวจเว็บเพจของเราทำงานได้ง่ายขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะมีข้อมูลของเราไปปรากฎใน search engine ต่างๆ
ตัวอย่างการใช้ meta tag เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับ search engine
<html>
<head>
<title>This is the Title of the Document</title>
<META name="description" content="This is the description of the page">
<META name="keywords" content="keywords, related keywords, keywords phrases">
</head>
<body>
This is is the body of the document - The part that you see!
</body>
</html>
ส่วนที่แสดงเป็นสีฟ้าคือส่วนที่เราจะใส่ข้อความของเราเองตามความเหมาะสม สำหรับส่วนของ "Meta Description" นั้นในส่วนของ "content" จะใส่ประโยคที่อธิบายเว็บเพจในหน้านั้นว่าเกี่ยวกับอะไรอย่างย่อๆ ข้อความส่วนนี้ search engine มักจะนำไปแสดงให้ผู้ใช้ search engine ดูเมื่อค้นเจอเว็บเพจของเรา ส่วน "Meta Keywords" จะเป็นคำที่ search engine นำไปทำเป็นดัชนีเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของแต่ละ search engine พร้อมทั้งเก็บ URL ของเว็บเพจไว้ควบคู่กันด้วย เมื่อผู้ใช้ search engine ต้องการค้นคำใด search engine จะค้นเหล่านั้นในฐานข้อมูลที่ search engine เก็บรวบรวมไว้ ถ้าเจอคำที่มาจากเว็บเพจของเรา search engine จะนำ "content" ในส่วนของ "Meta Description" ที่กล่าวไปแล้ว ขึ้นมาแสดงให้ผู้ใช้ search engine ดู พร้อมทั้งสร้างลิงค์เชื่อมโยงมายังเว็บเพจของเราเพื่อให้ผู้ใช้คลิกตามลิงค์มาหาเว็บของเราโดยสะดวก
ที่มา http://www.bus.tu.ac.th/usr/wanchai/HTML/MetatagForSearchEngine.htmContact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top