ปัจจัยการจัดอันดับเว็ปไซด์ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle

SEO

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับ SEO


สร้างรายการมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขระดับเดียว SEO


Word สามารถสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขได้โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์ หรือคุณสามารถเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้บรรทัดข้อความที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
พิมพ์รายการมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข
พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) เพื่อเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือ 1 เพื่อเริ่มรายการลำดับเลข จากนั้นกดเว้นวรรค (spacebar) หรือแป้น TAB
พิมพ์ข้อความใดๆ ที่คุณต้องการ
กด ENTER เพื่อเพิ่มข้อมูลในรายการถัดไป
Word จะแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขถัดไปโดยอัตโนมัติ
เมื่อต้องการทำรายการให้เสร็จสิ้น ให้กด ENTER สองครั้ง หรือกด BACKSPACE เพื่อลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสุดท้ายในรายการ
ถ้าสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ
คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก
คลิก การพิสูจน์อักษร
คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์
ภายใต้ นำไปใช้ขณะพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ และกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ
การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงในรายการ
เลือกรายการที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงไป
บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข
ปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และปุ่ม ลำดับเลข Word 2010
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
ลำดับเลข
หมายเหตุ:
คุณสามารถค้นหาลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรูปแบบลำดับเลขแบบต่างๆ ได้ด้วยการคลิกลูกศรที่ติดกับ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า
ที่มา https://support.office.comContact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top