รับทำ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

การลิงก์ฟอร์มเข้าด้วยกัน


การลิงก์ฟอร์มเข้าด้วยกัน


ถ้าคุณมีฟอร์มหลายรายการที่ยาว บางครั้งคุณอาจต้องการ "ดูรายละเอียดแนวลึก" อย่างรวดเร็วเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการเดียว คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ใน Access โดยลิงก์ฟอร์มหลายรายการไปยังฟอร์มรายการเดียว เมื่อคุณคลิกที่รายการหนึ่งในฟอร์มหลายรายการ ฟอร์มรายการเดียวจะเปิดขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียด
การคลิกที่ ID บนฟอร์มหลายรายการเพื่อเปิดฟอร์มรายการเดียว
หมายเหตุ:
บทความนี้ใช้ไม่ได้กับแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชนิดใหม่ที่คุณออกแบบด้วย Access และประกาศแบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแอป Access
ถ้าคำว่า "การลิงก์" ของคุณหมายถึงอย่างอื่น ให้ดู การลิงก์ฟอร์มชนิดอื่น ในส่วนท้ายของบทความนี้
การสร้างฟอร์ม
ในกรณีส่วนใหญ่ ฟอร์มทั้งสองในการกำหนดค่าแบบดูรายละเอียดแนวลึกจะยึดตามตารางหรือคิวรีเดียวกัน ถ้าคุณมีคู่ของฟอร์มที่คุณต้องการใช้เรียบร้อยแล้ว (ฟอร์มหนึ่งเป็นฟอร์มแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มหลายรายการ อีกฟอร์มหนึ่งเป็นฟอร์มรายการเดียวหรือฟอร์ม "รายละเอียด") คุณสามารถข้ามส่วนนี้ไปได้ มิฉะนั้น ให้ใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อสร้างฟอร์ม
สร้างฟอร์มแผ่นข้อมูลหรือฟอร์มหลายรายการ
1.ในบางหน้าต่างนำทาง ให้เลือกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้อยู่บนฟอร์มแผ่นข้อมูล
2.คลิก สร้าง > ฟอร์มเพิ่มเติม แล้วคลิก หลายรายการ หรือ แผ่นข้อมูล ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการชนิดใด
3.ทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบตามที่คุณต้องการ พิจารณาเพื่อลบคอลัมน์ให้มากเท่าที่คุณจะทำได้ ให้เหลือเพียงข้อมูลที่เพียงพอต่อการระบุถึงแต่ละรายการ
4.บันทึกและปิดฟอร์มดังกล่าว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์มหลายรายการ ให้ดู สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือหลายรายการ
สร้างฟอร์มรายการเดียวหรือฟอร์ม "รายละเอียด"
1.ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้อยู่บนฟอร์มรายละเอียด ซึ่งมักจะเป็นตารางหรือคิวรีเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับฟอร์มแรก
2.คลิก สร้าง > ฟอร์ม
3.ทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบตามที่คุณต้องการ แล้วบันทึกและปิดฟอร์มนั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม
การเพิ่มตรรกะที่จะเปิดฟอร์มรายละเอียด
ในตอนนี้จะเป็นการเพิ่มแมโครเล็กน้อยไปที่ฟอร์มหลายรายการหรือฟอร์มแผ่นข้อมูล แมโครจะเปิดฟอร์มรายละเอียด และทำให้แน่ใจจะมีการแสดงรายการที่ถูกต้อง
ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่ค่อยได้ทำงานกับแมโครมากนัก คุณเพียงแต่คัดลอกและวาง XML ที่คุณพบในกระบวนการนี้เท่านั้น
1.ถ้าคุณใช้ฟอร์มแผ่นข้อมูล ให้ดับเบิลคลิกที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทางเพื่อเปิดขึ้นมา สำหรับฟอร์มหลายรายการ ให้คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง
2.กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติ ถ้ายังไม่ได้เปิดอยู่
3.คลิกคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่มแมโครลงไป ซึ่งจะเป็นคอลัมน์ที่คุณคลิกเพื่อเปิดฟอร์มรายละเอียดเมื่อสร้างแมโครเสร็จแล้ว ในรูปภาพด้านบน แมโครได้ถูกเพิ่มลงในคอลัมน์ ID ของ frmContactList
เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มแมโครไปที่คอลัมน์ได้มากกว่าหนึ่งคอลัมน์
1.บนแท็บ เหตุการณ์ ของแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกในกล่องคุณสมบัติ เมื่อคลิก หรือ เมื่อดับเบิลคลิก (ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ฟอร์มเปิดโดยการคลิกครั้งเดียวหรือดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลนั้น) แล้วคลิกปุ่ม สร้าง รูปปุ่ม
2.ถ้า Access พร้อมท์ให้คุณเลือกตัวสร้าง ให้เลือก ตัวสร้างแมโคร และคลิก ตกลง
3.เลือกบล็อกของ XML แล้วกด Ctrl+C เพื่อคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด คือ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"> <UserInterfaceMacro For="ID" Event="OnClick"><Statements><Action Name="OnError"><Argument Name="Goto">Macro Name</Argument><Argument Name="MacroName">ErrorHandler</Argument></Action> <ConditionalBlock><If><Condition>[Form].[Dirty]</Condition><Statements><Action Name="SaveRecord"/></Statements></If></ConditionalBlock> <ConditionalBlock><If><Condition>IsNull([ID])</Condition><Statements><Comment>Open the form to a new record if the current ID is Null</Comment><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="DataMode">Add</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="Requery"/></Statements></If><Else><Statements><Comment>Use a TempVar to pass a filter to the OpenForm action</Comment><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument><Argument Name="Expression">[ID]</Argument></Action><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="WhereCondition">[ID]=[TempVars]![Contact_ID]</Argument><Argument Name="DataMode">Edit</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="RemoveTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument></Action><Action Name="RefreshRecord"/></Statements></Else></ConditionalBlock> </Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>
4.คลิกในพื้นที่ว่างของตัวสร้างแมโคร (ข้างใต้รายการดรอปดาวน์ เพิ่มการกระทำใหม่) แล้วกด Ctrl+V เพื่อวางในแมโครแอคชัน ถ้าทุกอย่างถูกต้อง คุณจะไม่เห็น XML ในตัวสร้างแมโครแม้แต่นิดเดียว เพราะจะขยายออกไปในบล็อกแมโครที่สามารถอ่านได้มากขึ้น ดังที่จะแสดงในขั้นตอนต่อไป
5.ถ้าจำเป็น ให้แทนที่ชื่อฟอร์ม (frmContactDetails) และชื่อคอลัมน์ที่ลิงก์ (ID) ด้วยชื่อฟอร์มและชื่อคอลัมน์ของคุณที่คุณกำลังใช้อยู่เพื่อลิงก์ไปยังฟอร์มทั้งสอง รูปภาพข้างล่างแสดงถึงตำแหน่งที่คุณอาจต้องการแก้ไขเพื่อให้ตรงกับชื่อตัวระบุของคุณเอง
ตำแหน่งที่คุณอาจต้องการแก้ไขแมโครตัวอย่างเพื่อให้ตรงกับชื่อตัวระบุของฐานข้อมูลของคุณ
6.บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก บันทึก แล้วคลิก ปิด
7.ถ้าคุณต้องการให้คอลัมน์ที่สามารถคลิกได้ปรากฏเป็นไฮเปอร์ลิงก์ เพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าสามารถคลิกได้ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่า คอลัมน์นั้นยังคงถูกเลือกอยู่ และในแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ รูปแบบ แล้วตั้งค่าคุณสมบัติของ แสดงเป็นไฮเปอร์ลิงก์ เป็น เสมอ
8.บันทึกและปิดฟอร์ม จากนั้นเปิดใหม่อีกครั้งและทดสอบแมโครโดยการคลิกหรือดับเบิลคลิกที่คอลัมน์ที่คุณได้ปรับเปลี่ยนไว้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโครในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป ให้ดู เพิ่มตรรกะให้กับตัวควบคุมในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป
การลิงก์ฟอร์มชนิดอื่น
ถ้าต้องการสร้างฟอร์มและฟอร์มย่อยผสมกัน และลิงก์เข้าด้วยกัน ให้ดูที่ การสร้างฟอร์มที่มีฟอร์มย่อย
ถ้าต้องการสร้างฟอร์มที่ลิงก์กับแหล่งข้อมูล เช่น คิวรี หรือตาราง ให้ดูที่ การสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม
ที่มา https://support.office.com/th-th/article/